Blatta orientalis

Species name Common name Status
Blatta orientalis Common or Oriental Cockroach NN