Periplaneta brunnea

Species name Common name Status
Periplaneta brunnea Brown Cockroach IN