Periplaneta australasiae

Species name Common name Status
Periplaneta australasiae Australian Cockroach NN